PL EN

Ważne informacje - Regulamin uczestnictwa

REZERWACJA


Oto warunki, które należy spełnić, aby dokonać rezerwacji:


1.  Wypełnić formularz zgłoszeniowy.

2.  Wpłacić w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia zaliczkę na konto (tytułem: "imię i nazwisko dziecka, zaliczka za- nazwa obozu) lub osobiście w biurze. 

 

3.Dostarczyć osobiście lub przesłać faxem Kartę Kwalifikacyjną wypełnioną oraz podpisaną przez Rodzica/ Opiekuna, która dostępna jest na naszej stronie internetowej w zakładce "Pobierz".Pozostałą część kwoty wpłacają Państwo w terminie podanym w ofercie konkretnego wyjazdu.

Niedokonanie wpłat w wyznaczonych terminach będzie oznaczało skreślenie osoby z listy uczestników.

W przypadku Rezerwacji miejsca później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia obozu, Klient jest zobowiązany wpłacić 100% ceny obozu w terminie określonym przez PromoSport.


WARUNKI REZYGNACJI

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora (niedostarczenie karty kwalifikacyjnej, niedotrzymanie terminów płatności, choroba uczestnika i inne przypadki losowe) zaliczka nie zostaje zwracana.


W przypadku rezygnacji w terminie od 30 do 14 dni przed rozpoczęciem wyjazdu potrąca się 60% wpłaconej kwoty , a w okresie od 14 dni aż do dnia wyjazdu - 80%.


W sytuacji, gdy uczestnik rezygnując z imprezy wskaże na swoje miejsce inną osobę, która będzie spełniać wszystkie niezbędne warunki do udziału w danej imprezie i osoba ta weźmie udział w imprezie, organizator dokona zwrotu uczestnikowi pełnej wpłaconej kwoty.

REALIZACJA OFERTY

1. PromoSport odpowiada za przebieg imprezy turystycznej zgodny z programem zawartym w ofercie na stronie internetowej www.promo-sport.pl

2. PromoSport zastrzega sobie prawo do odwołania obozu z przyczyn od siebie niezależnych, (w takim przypadku Uczestnikowi zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty)

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie obozu ze względu na działanie siły wyższej lub działanie osób trzecich, za których organizator odpowiadać nie może (np. anomalie pogodowe, strajki, decyzje państwowe)

4. Jeżeli w czasie trwania imprezy Organizator nie może z przyczyn od siebie niezależnych zrealizować elementów programu zawartego w Ofercie, zobowiązuje się zapewnić świadczenia zastępcze.

5. Klient oraz Uczestnik obozu winien jest zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa, programem obozu oraz pozostałymi informacjami i Regulaminami dotyczącymi wyjazdu oraz ich przestrzegać (wszystkie Regulaminy dostępne są na stronie internetowej www.promo-sport.pl)

6. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania obozu (np. z powodu wcześniejszego wyjazdu, choroby, wydalenia dyscyplinarnego itp.)

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez Uczestników podczas pobytu na obozie i w środkach transportu.

8. Rodzice/Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas pobytu w ośrodku jak i w środkach transportu, w trakcie wycieczek itp.

9. W przypadku drastycznego naruszenia któregokolwiek z punktów Regulaminu, lub zachowania się Uczestnika w sposób uniemożliwiający dalszy jego pobyt na obozie, PromoSport może podjąć decyzję o wydaleniu Uczestnika z obozu. W takiej sytuacji Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do odebrania Uczestnika z obozu na koszt własny, w ciągu 48 godzin od zgłoszenia zaistniałego problemu.
SPOTKANIA PRZEDWYJAZDOWE DLA RODZICÓW

W terminie około 3-4 tygodni przed rozpoczęciem wyjazdu organizujemy przedwyjazdowe spotkanie informacyjne. Skierowane są one przede wszystkim do tych z Państwa, których dzieci wyjeżdżają z nami po raz pierwszy. Podczas spotkań poruszane są tematy dotyczące samego przygotowania dziecka do wyjazdu, w tym również jak pomóc dziecku się spakować, skąd i o której jest wyjazd. Przedstawiany jest również plan dnia, program obozu oraz regulamin i procedury postępowania, w przypadku naruszenia przez dziecko regulaminu. Spotkanie przedobozowe jest również okazją aby poznać kierownika obozu i zadać mu wszelkie pytania odnośnie wyjazdu.

Informacja o konkretnym terminie spotkania ukaże się na stronie i zostanie wysłana do Państwa drogą mailową.

 

 

OBOZY LETNIE